Follow Hay.do.am on Twitter Hay.do.am - Facebook   · Բարի գալուստ «Մեր Հայրենիք» · Չորեքշաբթի, 20.02.2019, 04:18

ԳԼԽԱՎՈՐ
ՄԵԴԻԱ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ԿԱՅՔԻ ԲԼՈԳ
ՀԱՅԵՐ
ԼՈՒՐԵՐ
ԿԱՅՔԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ
ԿԱՊ ԿԱՅՔԻ ՀԵՏ
 
If I Could
Ջազ երաժշտությունPerformer John Miles feat Toots Thielemans, Composer Ken Hirsch, Marti Sharron


"If I Could" - Toots Thielemans & John Miles. Night of the Proms (Ahoy, Rotterdam, Netherlands, 2009).

***
If I could - I'd protect you from the sadness in your eyes.
Give you courage in a world of compromise.
Yes, I would...

If I could - I would teach you all the things I never learned.
And I'd help you cross the bridges that I burned.
Yes, I would...

If I could - I would try to shield your innocence from time.
But, the part of life I gave you isn't mine.
I watched you grow - So I could let you go...

If I could - I would help you make it through the hungry years.
But, I know that I could never dry your tears.
But, I would - If I could...

Yes, if I live - in a time and place where you don't want to be,
you don't have to walk along this road with me.
My yesterday - won't have to be your way...

If I knew - I would try to change the world I brought you to.
And there isn't very much that I could do.
But, I would - if I could...

Oh, baby, Daddy wants to protect you.
And help my baby through the hungry years.
'Cause you're a part of me.
And if you ever, ever need, I said a shoulder to cry on,
Or just someone to talk to, I'll be there. I'll be there.
I didn't change the world.
But, I would - If I could...

(Spoken) "Oh, darlin'. I love ya baby."...
Պիտակներ` John Miles, Toots Thielemans 

MerHayrenikTV presents...
MerHayrenikTV представляет...
TV shows - ТВ передачи
Classical music - Классическая музыка
Rock music - Рок музыка
Pop music - Поп музыка
Jazz - Джаз
Folk music - Народная музыка
Cinema - Фильмы

Գնդեվանք, Տաթև, Նորավանք

Дата основания сайта
29.11.2004
· Main · Media · Armenians · Photoalbum · Lyrics · Art Gallery · Blog · News · Links · Contact ·

Газета Армянская Церковь | Armenian Church Newspaper | ???????????? ???????Армянский форум